Hoitotieteen opetusharjoittelu

Opintojakso järjestetään 2. vuoden syys- ja kevätlukukaudella sekä 3. vuoden syyslukaudella.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta oppilaitoksissa ja kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa oppimateriaalia sekä kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa opetuksessaan. Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden opiskelijoiden opetusta. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvan seurannan.

Sisältö: Opetussuunnitelmat. Opetuksen raportointi, suunnittelu ja toteuttaminen oppilaitoksissa ja kliinisessä hoitotyössä. Opetuksen itse- ja vertaisarviointi.  Oppimateriaalit ja opetusmenetelmät. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja ja perusportfolio.

Järjestämistapa: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja työssä oppimisena.

Toteutustavat: Opetuksen seuraaminen ja raportointi oppimispäiväkirjaan 30 tuntia, työpajat ja kirjalliset tehtävät 80 tuntia, opetusharjoittelun kirjalliset tehtävät 100 tuntia, opetuksen toteuttaminen 40 tuntia, vertaisarviointi 30 tuntia, kirjallisuuteen perehtyminen 132 tuntia, perusportfolion kokoaminen 20 tuntia.

Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu terveystieteiden opettajan koulutusohjelman opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: Kasvatustieteen perusopinnot, 352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso suoritetaan viidentenä hoitotieteen didaktiikan opintojaksona.

Oppimateriaali: Opiskelijan opetettavaan alueeseen liittyvä ja kirjallisuus ja hoitotieteellinen tutkimus. Kasvatustieteellinen ja hoitotieteen didaktiikan tutkimus ja kirjallisuus.

Suoritustavat: Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan, kokoavat perusportfolion ja seuraavat opetusta oppilaitoksissa. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti (80 %) työpajatyöskentelyyn. Lisäksi he suunnittelevat opetusta kokonais- ja teemasuunnitelmilla, jotka arvioidaan. Opiskelijan toteuttama opetus arvioidaan itse-, vertais- ja opettajan arvioinnilla. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opetusharjoittelun lopuksi opiskelijat arvioivat oppimistaan loppuraportissaan.

Arviointiasteikko:  Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty.

Työssä oppimista: Kyllä. Opetusharjoittelu suoritetaan ammattikorkeakouluissa, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksena tai muulla sovitulla tavalla.

Lisätiedot:  Opetusharjoittelu aloitetaan 2.vuoden syyslukukauden alussa ja harjoitteluun ilmoittaudutaan 1.vuoden kevätlukukaudella 15.3. mennessä.

Viimeksi päivitetty: 24.5.2017